ÅRSMØTE 2023

HGK’S ÅRSMØTE 2023

Hei!

Her kommer bekjentgjørelse av Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2023.

Dato 25.03.2023
Sted: Det jobbes med at møtet skal avholdes elektronisk.
Om det ikke lar seg gjøre å få de elektroniske hjelpemidlene på plass, avholdes møtet fysisk i Trondheim/Stjørdals-området.
Tid: Nøyaktig tid kommer, men det er satt av tid mellom kl 12:00-15:00.

Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må sende dette til styret.
Saker kan meldes på følgende 2 måter:
Pr mail, til mailadresse: post@hvitgjeterhund.no (Merk med «Sak til årsmøte»)
Eller pr post, til adr:
Nanna Halland
Melhusvegen 895
7228 Kvål

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. Altså må forslag sendes/poststemples senest 18.02-23.

Det skal som vanlig gjennomføres valg på årsmøtet.
Ønsker du å bidra til klubbens styre, meld deg til valgkomiteen på mail: valg@hvitgjeterhund.no
Eller pr post til adr:
Lilli Bergsjøbrenden
Jeppestigen 6b
2090 Hurdal

Verv som står til valg er:

Leder – Ny 2 år
Sekretær – Ny 2 år
Styremedlem – Ny 2 år
Varamedlem – Ny 1 år
Varamedlem – Ny 1 år

Revisor – Ny 2 år
Vararevisor – Ny 1 år

Valgkomite:
Medlem valgkomite – Ny 2 år
Medlem valgkomité – Supplering 1 år
Vararepresentant valgkomite – Ny 1 år

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før årsmøtedato. Altså må forslag sendes/poststemples senest 18.02.23
Innkalling med årsmøtepapirer vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside innen 11.03.2023